Liki
Kagari Atsuko
Kagari Atsuko
Glavna vloga
Han Megumi
Japonščina
Han Megumi
Sucy Manbavaran
Sucy Manbavaran
Glavna vloga
Murase Michiyo
Japonščina
Murase Michiyo
Lotte Yansson
Lotte Yansson
Glavna vloga
Orikasa Fumiko
Japonščina
Orikasa Fumiko
Diana Cavendish
Diana Cavendish
Stranska vloga
Hikasa Youko
Japonščina
Hikasa Youko
Chariot du Nord
Chariot du Nord
Stranska vloga
Hidaka Noriko
Japonščina
Hidaka Noriko
Amanda O'Neill
Amanda O'Neill
Stranska vloga
Shida Arisa
Japonščina
Shida Arisa
Jasminka Antonenko
Jasminka Antonenko
Stranska vloga
Ueda Reina
Japonščina
Ueda Reina
Constanze Amalie von Braunschbank-Albrechtsberger
Constanze Amalie von Braunschbank-Albrechtsberger
Stranska vloga
Murakawa Rie
Japonščina
Murakawa Rie
Fafnir
Fafnir
Stranska vloga
Iizuka Shozo
Japonščina
Iizuka Shozo
Epizode
Epizoda 01
15
0